Algemene voorwaarden donateursprogramma

Versie: 25 september 2021

De donatie komt ten goede aan Stichting Adoptiepedia; een stichting zonder winstoogmerk. Stichting Adoptiepedia is statutair gevestigd te Veenendaal en te vinden bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80071023

Stichting Adoptiepedia is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het doel van Stichting Adoptiepedia is een veilige en informatieve omgeving creëren waar Chinees en Taiwanese geadopteerden betrouwbare informatie kunnen vinden over alles gerelateerd aan adoptie. Stichting Adoptiepedia tracht haar doel te verwezenlijken door onder andere projecten op te zetten waar onderwerpen als racisme, mentale gezondheid, identiteit en rootsvragen centraal staan.

Toepassing

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op de werving van donateurs door Stichting Adoptiepedia.

Door het invullen, ondertekenen en verzenden van een inschrijfformulier, webformulier of email, de donateur verklaart akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aanmelding

De aanmelding voor het donateurschap van Stichting Adoptiepedia gebeurt door het verzenden van een inschrijfformulier, webformulier of email.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanmelding wordt deze bevestigd per email door Stichting Adoptiepedia. Bij de bevestigingsmail wordt een factuur toegevoegd met het bedrag tot *einde periode

De donateur verbindt zich daarna voor de periode van minimaal 1 jaar en zal per jaar een betalingsherinnering ontvangen.

Stichting Adoptiepedia beheert de gegevens van de donateur zorgvuldig en met in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Stichting Adoptiepedia informeert donateurs minimaal 1 keer per jaar middels de verschijning van een (digitaal) nieuwsbrief en/of een publieksjaarverslag over nieuwe en afgesloten projecten en/of activiteiten, voortgang van lopende projecten en/of activiteiten en meer.

 

Opzeggen Donateurschap

Het donateurschap eindigt door:

  • Overlijden van de donateur
  • Opzegging door de donateur

Opzegging van het donateurschap kan alleen schriftelijk of per email.

  • Opzegging door het bestuur

Het bestuur kan het gehele donateurschap opzeggen indien de stichting redelijkerwijs niet gevergd kan worden het donateurschap te laten voortduren.

  • Ontzetting door het bestuur

Het bestuur kan een donateur ontzetten als de donateur de verplichtingen jegens Stichting Adoptiepedia niet nakomt of als de handelingen van de donateur Stichting Adoptiepedia op redelijke wijze benadelen. Beëindiging van het donateurschap door het bestuur gebeurt per aangetekende brief en wordt gemotiveerd.

Vooruitbetaalde contributie wordt niet gerestitueerd bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap.

Gebruik persoonsgegeven

De donateur geeft Stichting Adoptiepedia toestemming zijn/haar/hen persoonsgegevens op te nemen in de donateursadministratie, welke benodigd is voor de administratie en beheerstaken en is uitsluitend toegankelijk voor het bestuur en de donateursadministrators.

Aansprakelijkheid

Stichting Adoptiepedia en haar bestuur zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die de donateur mocht lijden als gevolg van een donatie, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de stichting toe te rekening opzet of ernstige nalatigheid.

Slotbepaling

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.