Algemene voorwaarden eenmalige donatie

versie: 25 september 2021

De donatie komt ten goede aan Stichting Adoptiepedia; een stichting zonder winstoogmerk. Stichting Adoptiepedia is statutair gevestigd te Veenendaal en te vinden bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80071023

Stichting Adoptiepedia is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het doel van Stichting Adoptiepedia is een veilige en informatieve omgeving creëren waar Chinees en Taiwanese geadopteerden betrouwbare informatie kunnen vinden over alles gerelateerd aan adoptie. Stichting Adoptiepedia tracht haar doel te verwezenlijken door onder andere projecten op te zetten waar onderwerpen als racisme, mentale gezondheid, identiteit en rootsvragen centraal staan.

 

Toepassing

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke eenmalige online donatie die wordt gedaan via de website www.adoptiepedia.nl, de website van Stichting Adoptiepedia.

 

Rechten en plichten van de stichting

Elke betaling die wordt gedaan via de website www.adoptiepedia.nl door een donateur, komt volledig ten goede aan Stichting Adoptiepedia. Binnen de statuten van de stichting is Stichting Adoptiepedia volledig vrij in het bestemmen van elke donatie. Restitutie is niet mogelijk.

 

Rechten en plichten van de donateur

Om een donatie te doen, hanteert Stichting Adoptiepedia dat de donateur de leeftijd van 16 jaar moet hebben bereikt. Donateurs onder de 16 jaar mogen enkel een online donatie doen in het bijzijn en met goedkeuring van een ouder of voogd. Door het accepteren van deze donatievoorwaarden verklaart de donateur aan deze voorwaarden met betrekking tot leeftijd te voldoen. De donateur is verplicht om zijn/haar/hen correcte identiteitsgegevens op te geven. De donatie zal enkel worden verricht met middelen waarover de donateur beschikking en zeggenschap over heeft.

Wanneer een donatie via middelen waar anderen medezeggenschap over hebben, is toestemming van de anderen nodig, indien de donatie als ongebruikelijk en/of bovenmatig beschouwd kan worden.

 

Privacy

Stichting Adoptiepedia verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften. De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Stichting Adoptiepedia stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

 

Slotbepaling

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.