Rootsfinding in Taiwan

De ontmoeting tussen Taiwanees geadopteerden en hun biologische ouders

 1. Het proces van een ontmoeting

 2. De papieren die al aanwezig zijn voor Taiwanees geadopteerden

 3. De gegevens die al bekend zijn van de biologische ouders

Het proces van een ontmoeting 

 1. De geadopteerde doet een aanvraag bij Meiling voor een rootsreis (d.m.v. aanvraagformulier of e-mail).
   
 2. De adoptieorganisatie neemt contact op met de geadopteerde en de geadopteerde moet extra documenten aanleveren waaronder ID-gegevens, toestemmingsformulier voor het gebruik van persoonlijke gegevens en vragenformulier ter voorbereiding van de geadopteerde op de ontmoeting.

 3. De adoptieorganisatie neemt contact op met de biologische familie.
   
  Wanneer de biologische ouders openstaan voor een reünie:

  De maatschappelijk werkers nemen contact op met de biologische ouders en geadopteerde om verwachtingen te matchen en de doelen van de reünie te bespreken (d.m.v. brieven, e-mails, face-to-face contact).
   
  Wanneer de biologische ouders niet openstaan voor een reünie of wanneer er geen contact gelegd kan worden met de biologische ouders:
   
  Er is geen ontmoeting mogelijk. De maatschappelijk werkers nemen contact met de geadopteerde op en bieden extra hulp waar nodig (e.g. counseling service).
   
 4. In het geval van een ontmoeting, kan de geadopteerde naar Taiwan en vindt een ontmoeting plaats.
   
 5. Er volgt als laatst een evaluatie voor zowel de geadopteerde als de biologische ouders en adoptieouders.  


De papieren die al aanwezig zijn voor Taiwanees geadopteerden
 

De weeshuizen en adoptieorganisaties houden over het algemeen gegevens van de geadopteerden bij in hun archieven. Hieronder valt informatie zoals een medisch rapport met gegevens zoals: de geboortedatum (als deze bekend is), geboorteplaats of gevonden plaats (als deze bekend is), nationaliteit, Chinese naam en Nederlandse naam en de namen van de biologische ouders (als deze bekend zijn). Er zijn dus al heel wat gegevens beschikbaar over de geadopteerden.

Wanneer geadopteerden graag een ontmoeting willen met hun biologische ouders zijn er aanmeldingsformulieren en andere vragenlijsten aanwezig. Ter voorbereiding op de ontmoeting zijn er vaak al documenten beschikbaar voor de Taiwanees geadopteerden over hun biologische ouders, wanneer de biologische ouders instemmen met een ontmoeting. Denk bijvoorbeeld aan een korte introductie en foto’s.

 

De gegevens die al bekend zijn van de biologische ouders 

Er is bij het regelen van een ontmoeting meestal veel over de achtergrond van de biologische moeder bekend en in sommige gevallen ook over de biologische vader. Denk hierbij aan persoonlijke gegevens zoals naam, leeftijd en adres. Dit maakt het makkelijker om de biologische ouders op te zoeken en contact met ze te leggen door adoptieorganisaties. 

Wat is de rol van weeshuizen en wat is de rol van adoptieorganisaties bij deze ontmoetingen? 

De rol van weeshuizen bij een ontmoeting 

De rol van weeshuizen bij een ontmoeting tussen Taiwanees geadopteerden en hun biologische familie draait vooral om het bieden van de benodigde informatie van de Taiwanees geadopteerden en de biologische ouders. Denk hierbij aan geboorteaktes en adoptiepapieren. Maar ook het regelen van een ontmoeting. De weeshuizen hebben gegevens van de biologische ouders, voornamelijk de biologische moeders, maar soms ook de vader, dat kan worden gebruikt om de biologische ouders op te zoeken en contact met ze op te nemen. Er zijn ook weeshuizen die de ontmoeting organiseren en de biologische ouders opzoeken en benaderen op verzoek van de geadopteerde of adoptieouders. Zie hieronder een uitgebreider overzicht van dit proces. 

De rol van adoptieorganisaties bij een ontmoeting 

De rol van adoptieorganisaties ligt vooral bij het bieden van informatie omtrent adoptie en rootsreizen, het in contact brengen van de Taiwanees geadopteerden met hun biologische ouders en het organiseren van hun rootsreis en ontmoeting. Hieronder valt bijvoorbeeld: persoonlijke gegevens en documenten verzamelen van geadopteerden, adoptieouders en biologische ouders voor de maatschappelijk werkers, als contactpersoon dienen tussen geadopteerden en weeshuis, de geadopteerden op de hoogte stellen van informatie rondom de ontmoeting en vliegtickets regelen naar Taiwan. De adoptieorganisaties spelen ook een rol bij het managen van de verwachtingen van de geadopteerden en de biologische familie.  

De maatschappelijk werkers zorgen er ook voor dat een ontmoeting tot stand kan worden gebracht en zo goed mogelijk verloopt voor beide partijen. Dit houdt in dat er een datum, tijd en plek wordt afgesproken met de biologische familie voor de ontmoeting. Meestal vindt de eerste ontmoeting plaats in het weeshuis zelf, maar ontmoetingen kunnen ook op andere locaties plaatsvinden (bijvoorbeeld in een restaurant of café). Ook voor deze locaties is er altijd een maatschappelijk werker beschikbaar om mee te gaan. De maatschappelijk werkers kunnen tevens dienen als vertolker tussen de Taiwanees geadopteerde en hun biologische familie tijdens de ontmoeting, in het Engels en het Chinees.  

Na de ontmoeting zijn maatschappelijk werkers er om een evaluatie te houden met zowel de biologische ouders als de Taiwanees geadopteerde.